ORGANIZIRANOST B2, VISOKE ŠOLE ZA POSLOVNE VEDE

ZA USKLAJENOST DELOVNIH PODROČIJ

Organi šole so:

  • Senat, ki je najvišji strokovni organ Visoke šole za poslovne vede;  
  • Akademski zbor, ki ga sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov; 
  • Študentski svet, v katerem izvoljeni predstavniki študentov oblikujejo mnenja o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov; 
  • Dekan, ki kot strokovni vodja in poslovodni organ VPŠV usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo, skrbi in odgovarja za zakonitost dela ter je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti; v njegovi pristojnosti je tudi izvedba študijskih programov, raziskovalnega in strokovnega dela; 

Dekanja Visoke šole za poslovne vede je dr. Lidija Weis. V skladu s statutom je dekanja tudi predsednica senata šole.

  • Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo;

Prodekanja Visoke šole za poslovne vede je dr. Milena Alič.

  • Direktor, ki kot poslovodni organ skrbi za nemoteno materialno poslovanje; 
  • Upravni odbor, ki je najvišji organ upravljanja šole in med drugim nadzoruje materialno poslovanje šole ter sprejema letni finančni načrt;

Pristojnosti organov določajo Statut in drugi pravni akti.  

 
evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.